Destan 17 Bölüm Iňlis Subtitle- ATV bilen wideo tomaşa ediň

29 March 2022 relies Destan Episode 17 and Tonight Watch Destan 17 trailer at 8:00pm video download with Subtitle click here 

Destan Watch Turkish and Suntitle Tuzbekistan

Destan 17-nji seriýasynda Teýlory görmek üçin aşakdaky baglanyşyga basyň

Dastan teleserialy her sişenbe güni agşam sagat 8-de Türkiýäniň ATB teleýaýlymynda görkezilýär. Bu seriýa esasan musulman ýurtlarynda, esasanam Türkmenistanda meşhur.

Bu sahypany göni Türkmenistandan görmek mümkinçiligimiz ýok, elbetde sahypamyzy aňsatlyk bilen görüp we göçürip alyp bilersiňiz.

Şeýle hem Pakistan, Hindistan Dastan teleserialy gaty meşhur. Geliň, indiki bölümiň täze traileriniň düşündirişi.

Destan 17-njy bölüm

Kun Atanyň aýdanlaryndan soň Batuga meýilnama düzýär we keseli bes etmegiň ýoluny tapýar. Alpagu Temuryň otagyna baryp, dönükligi hakda hiç kimiň bilmejekdigini aýdýar. Kaýa, Temuryň dönükligi barada köşge gelýän taýpa ýolbaşçylaryna gizlin habar berýär. Az salymdan, taýpa ýolbaşçylary köşge gelip, Hana ýurdy has gowy dolandyrmak üçin geňeşiň döredilmelidigini aýdýarlar. Alpagu, Kolpan köpek sebäpli köşge gelip bilmedi diýýär. Bir lider henizem geňeş isleýändigini we Temuryň dönükdigini aýdýar. Alpagu birnäçe ýyl bäri öz ýurduna we halkyna hyzmat edendigini aýdýar. Alpagu geňeşiň döredilmegini isleýänleriň hemmesiniň dönükdigini we köşge gelen ýolbaşçylaryň hemmesini diýen ýaly öldürýändigini aýdýar. Alpagu Temurdan derrew Daga baryp, Batuga bilen gürleşmegini soraýar.

Kolpan Tilsimiň zatlaryny Batuga berýär. Batuga Akkizden Tilsimiň köýnegini geýmegini soraýar. Soňra Batuga Kun Ata bilen gürleşýär we çüýşe keseline ýolugandygy üçin elini kesýär. Akkiz Tilsimiň köýnegini geýip, keseli tutmak üçin elini kesjekdigini aýdýar. Ulaula köşkde bolup geçen wakalardan soň Daga gelýär we Kolpana hanyň tire-taýpa ýolbaşçylaryny öldürendigini aýdýar. Balamir, Batuganyň meýilnamasynyň ilkibaşdan nädogrydygyny aýtdy. Batuga ölenleriň jogapkärçiligini duýýar we näme bolsa-da, tagtyň öňünde Hany öldürjekdigini aýdýar. Alpagu Kaýadan günbatar hanlyga gitmegini soraýar. Kaýa ýakyn wagtda gozgalaňyň bolup biljekdigini aýdýar, ýöne Han ondan köşeşmegini soraýar. Gunseli Kaýa bilen gitmejekdigini we köşkde galjakdygyny aýdýar. Kolpan ertesi gün Balamir bilen ýola çykýar we jynaza gitjekdigini aýdýar.
Sabarsyň lideri köşge gelýär we ýolda dyrnagyň hüjüm edendigini aýdýar. Alpagu Mançunyň öwezini doljakdygyny we Kircicek bilen durmuş gurmak isleýändigini soraýar. Mancu Kircicek bilen durmuş gurmaga razy boldy. Alpagu Kalaýire Kircicek bilen Sabar taýpasyna gitmegi buýurýar. Temur Dagyň ýanyna baryp, Tutkundan seresap bolmagyny soraýar. Soňra Temur Batuga bilen gürleşýär we Hanyň şertnamany kabul edendigini aýdýar. Batuga Temurdan tarapyny saýlamagyny soraýar. Gunseli, Alpagunyň tagtyna gizlin habarlary iberen we Batuganyň haýyşy boýunça başga bir ok goýýan adam. Alpagu bu täze habary okaýar we Batuga bilen gürleşmek üçin Daga gitmelidigini öwrenýär. Kaýa günbatar hanata gidýär, ýöne ol ýerdäki esgerleriň hemmesiniň ölendigini görýär. Kolpan, Alpagunyň edeninden soň günbatar hanlygyny eýeländiklerini aýdýar. Kirçiçek Mançudan gaçyp, Daga gidýär. Mancu gizlinlikde onuň yzyna düşýär we Akkize ejesiniň diridigini aýdýar.

Destan(Epic) Episode 17 English Subtitle Watch Online

  • Show Name: Destan
  • Language: English Subtitles
  • Season: 1
  • Episode:17

Free Download Destan 17 Bölüm 1 Fragmanı  All Subtitles 

Click Here to Watch Kurulus Osman Season 3 ATV Live

Destan Episode 17 in Urdu Subtitles

Most famous Turkish Series, Destan Episode 17 in Urdu Subtitles will be released on 1 February 2022 on Atv while it will be available in Urdu Subtitles on 2 February 2022 at 10:00pm local Pakistan time. you may download and watch destana episode 17 series.

WATCH HERE EPISODE 17 URDU SUBTITLES

Destan Episode 17 in English Subtitles

You can also watch Destan Episode 17 in English Subtitles on our website, which will also released on 2 February 2022. And first relies turkish ATV channel on 1 February 2022. You may download this series and Watch online or youtube chanel.